Onelab

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina kan je de gebruiksvoorwaarden voor de website van Onelab nalezen.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Inleiding
Artikel   2 – Definities
Artikel   3 – Gebruik
Artikel   4 – Auteursrecht en intellectuele eigendom
Artikel   5 – Als niet vertrouwelijk beschouwde informatie
Artikel   6 – Afwijzing van garanties
Artikel   7 – Beperking van aansprakelijkheid
Artikel   8 – Aanpassing van informatie
Artikel   9 – Links
Artikel 10 – Schadeloosstelling
Artikel 11 – Kennisgevingen
Artikel 12 – Geschillenbeslechting
Artikel 13 – Overige

Artikel 1 – Inleiding.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de gebruiksvoorwaarden voor de website van Onelab, handelsbenaming van Suncode BVBA, met maatschappelijk zetel te 1700 Dilbeek, Baron Robert de Vironlaan 144/202 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0822.853.572 (hierna “website” of “site”). 

Elke gebruiker erkent er kennis van te hebben genomen en elke clausule ervan te hebben aanvaard. Ze zijn van toepassing op de toegang tot en gebruik van de websites van Onelab. 

Door zich toegang te verschaffen tot de websites van Onelab, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen aangepast worden, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.

Artikel 2 – Definities

De term GEBRUIKER, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de site bezoekt, ongeacht of de hij zich als lid heeft ingeschreven of niet. 

De term LID, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die zich op de website ingeschreven heeft om gebruik te maken van de diensten. 

De term ACCOUNT, betreft de privéruimte op de site voorbehouden voor en eigen aan elk lid. Deze ruimte is toegankelijk via een paswoord en login en bevat voornamelijk de persoonlijke gegevens van het lid, alsook een historiek van zijn bestellingen.

Artikel 3 – Gebruik

Iedere bezoeker of lid mag de inhoud van de website van Onelab uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden met behoud en onder vermelding van alle nodige verklaringen inzake auteursrecht of eigendomsrechten. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzender of uitzenden van de inhoud van de website, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Onelab. 

Onelab kan geen enkele garantie geven dat het gebruiken van een onderdeel van zijn website geen rechten van derden schendt, en zal daarvoor dus niet aansprakelijk kunnen gehouden worden.

Wanneer de gebruiker de website gebruikt, is het volgende niet toegestaan: 

  • de wetten, rechten van derden, of beleid van de website te schenden;  
  • gebruikmaken van de website en diensten als men geen wettelijk bindende contracten mag aangaan, jonger is dan 18, of tijdelijk of voor onbepaalde duur is geschorst wegens misbruik van onze sites;  
  • niet betalen voor objecten die door de gebruiker gekocht werden, 
  • de kostenstructuur, het factureringsproces of kosten verschuldigd aan Onelab te omzeilen of manipuleren; 
  • de account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder de toestemming van Onelab overdragen aan een andere partij; geen veiligheidsmaatregelen treffen om zijn wachtwoord te beschermen; gebruikmaken van de website met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toestaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) zijn gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken;
  • spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op de website van Onelab plaatsen; 
  • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de website of aan de belangen of eigendom van andere gebruikers; 
  • inhoud van de sites en auteursrechten en handelsmerken van Onelab kopiëren, wijzigen of verspreiden; 
  • informatie over gebruikers verkrijgen of verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Artikel 4 – Auteursrecht en intellectuele eigendom

De inhoud van de website, en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en procesessen, zijn ofwel eigendom van Onelab ofwel worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.

Artikel 5 – Als niet vertrouwelijk beschouwde informatie

Alle persoonlijke gegevens en informatie die de gebruiker via het internet naar de website van Onelab verzendt, worden beschermd in overeenstemming met ons privacybeleid.

Onelab nodigt de gebruiker uit deze aandachtig te lezen alvorens dergelijke persoonlijke gegevens en informatie naar Onelab toe te sturen. Door in te loggen op zijn account, kan de gebruiker de gegevens die verstrekt worden, oproepen, nakijken, wijzigen of laten weghalen. De gebruiker kan ook kiezen om bepaalde berichten (bijvoorbeeld newsletters of marketingacties) niet te ontvangen. Als de gebruiker bezwaar heeft tegen de privacybeleid, wordt hem gevraagd de  diensten van Onelab niet te gebruiken. 

Alle andere informatie of materiaal die/dat per elektronische post anderszins via het internet naar Onelab verzonden worden, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. 

Alles wat door gebruiker verzonden of uploaded wordt, wordt eigendom van Onelab en kan door Onelab vrij worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet limitatief, het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Onelab met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die gebruiker naar de website verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van de producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding. 

Door informatie te verzenden, garandeert de gebruiker dat hij de eigenaar is van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Onelab geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden, en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Onelab is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

Artikel 6 – Afwijzen van garanties

Onverminderd artikel 7 hierna, worden alle materiaal, alle gegevens en alles wat de gebruiker aantreft op de website “in de huidige staat” aangeboden, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan , en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. 

Onelab garandeert niet dat zijn website of de inhoud ervan aan alle verwachtingen voldoet en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar is. 

Uit schriftelijke of mondelinge adviezen verkregen van Onelab tijdens het gebruik van de op de website beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

Artikel 7 – Beperking van aansprakelijkheid

De gebruiker bezoekt, gebruikt en navigeert op de website geheel voor eigen risico.

De gebruiker verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving zulks toelaat, Onelab of andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of opleveren van de website niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als Onelab het ontstaan van dergelijke bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit de toegang tot of gebruik (of niet gebruik) van de website of de inhoud daarvan. 

Alle materiaal dat wordt gedownload of op enigerlei andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze website is geheel voor eigen risico. Onelab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan de computerapparatuur of andere eigendommen van de gebruiker als gevolg van door gebruiker bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de website van Onelab, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen. 

Onelab behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn website te onderbreken of te beëindigen. Onelab aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn website als gevolg van acties of verzuimen van Onelab of enige derde. 

Ongeacht de vorige paragrafen, als blijkt dat Onelab aansprakelijk wordt gehouden door de bevoegde rechtsmacht, zal de aansprakelijkheid jegens gebruiker of enige andere derde partij, beperkt zijn tot de bedragen waarvoor Onelab in aansprakelijkheid verzekerd is.  

Artikel 8 – Aanpassing van informatie

De inhoud van de website kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Onelab behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar wordt ertoe niet verplicht en kan ervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9 – Links

De website van Onelab kan, als dienst voor de gebruikers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Onelab. Onelab kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan. 

Het maken van hyperlinks naar de website van Onelab is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onelab verboden. In geval van overtreding van huidige clausule, zal Onelab gerechtigd zijn schadevergoeding te vragen. 

Artikel 10 – Schadeloosstelling

De gebruiker verbindt zich ertoe Onelab en in voorkomend geval de verbonden en geassocieerde vennootschappen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit een schending van deze gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit een inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

Artikel 11 – Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient de gebruiker kennisgevingen per aangetekend schrijven te sturen aan SUNCODE BVBA, handel drijvend onder de benaming Onelab, met maatschappelijk zetel te 1700 Dilbeek, Baron Robert de Vironlaan 144/202 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0822.853.572. Onelab kan aan gebruiker geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat werd opgegeven bij de inschrijving. Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Onelab kan eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres dat bij de inschrijving werd verstrekt. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending. 

Artikel 12 – Geschillenbeslechting

Als er een geschil ontstaat tussen gebruiker en Onelab, zullen partijen ernaar streven een neutrale en kostenefficiënte manier te zoeken om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, wordt gebruiker aangeraden om Onelab eerst rechtstreeks te contacteren, via de contactmogelijkheden die op de website vermeld zijn, zodat er naar een minnelijke oplossing gezocht wordt. Er zal eerst overwogen worden om naar alternatieve procedures te grijpen voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, als alternatieven voor procesvoering. 

Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal op elk geschil het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Onelab bevoegd zijn, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden. 

Artikel 13 – Overige

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Onelab behoudt zich de mogelijkheid voor de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen in functie van opmerkingen en evolutie van de regels en wetgevingen. Elke wijziging aangebracht aan de huidige gebruiksvoorwaarden zal van kracht worden na een termijn van dertig dagen nadat het online geplaatst werd en het verzenden van een e-mail aan die gebruikers die daarom specifiek gevraagd hebben. 

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op geen enkele andere manier worden aangepast dan hiervoor beschreven, tenzij via een andersluidend geschreven akkoord, die door beide partijen werd ondertekend. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen van het beleid of van specifieke bepalingen of voorwaarden, kan de gebruiker ten allen tijde zijn account sluiten. In deze gebruiksvoorwaarden worden alle afspraken en overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst uiteengezet. 

De huidige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Onelab en gebruiker betreffende de toegang tot en het gebruik van de website en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Onelab die van toepassing zijn op de relaties tussen Onelab en gebruiker, met name met betrekking tot een dienst of de aankoop van een product, zijn een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden. Indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer Onelab geen stappen onderneemt als gebruiker één, of verschillende, van de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Onelab geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Onelab is toegekend, betekent zulks niet dat Onelab afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog te oefenen. 

De titels van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

Heb je nog vragen? Contacteer Ons