Telefoon
+32 2 308 02 03
Contacteer
info@onelab.be
Winkelinformatie

Ma-Za, op afspraak

Routebeschrijving

Baron R. de Vironlaan 144/202

1700 Dilbeek

Baron R. de Vironlaan 144/202

1700 Dilbeek

Ma-Za, op afspraak

Privacy Policy

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Inleiding
Artikel   2 – Definiteis
Artikel   3 – Verantwoordelijke voor verwerking en contact
Artikel   4 – Het beheer van gegevens
Artikel   5 – Het verzamelen van gegevens
Artikel   6 – Gebruiksdoeleinden
Artikel   7 – Overdracht en verspreiding
Artikel   8 – Persoonlijke gegevens: wijziging en inzage
Artikel   9 – Wachtwoord en veiligheid
Artikel 10 – Spamming
Artikel 11 – Persoonlijke gegevens en kinderen
Artikel 12 – Mededeling en wijziging

  

Artikel 1 – Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop Onelab de gegevens die leden of gebruikers aan Onelab toevertrouwen verzamelt, beheert en gebruikt. Het is van toepassing op alle Onelab websites. Wanneer gebruiker van de site gebruikmaakt (zelfs als gewone bezoeker), gaat hij akkoord met dit privacybeleid. Indien gebruiker niet volledig akkoord gaat met dit privacybeleid, mag hij de site niet gebruiken.

Het huidige document maakt, samen met de algemene verkoopsvoorwaarden, integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden. 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Adres:
Onelab
Baron R. de Vironlaan 144/202
1700 Dilbeek
België

Telefoonnummer: +32 (0)2 308 02 03

E-mailadres: info@onelab.be

 

Artikel 2 – Definities

De term GEBRUIKER, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de site bezoekt, ongeacht of de hij zich als lid heeft ingeschreven of niet. 

De term LID, betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die zich op de website ingeschreven heeft om gebruik te maken van de diensten. 

De term ACCOUNT, betreft de privéruimte op de site voorbehouden voor en eigen aan elk lid. Deze ruimte is toegankelijk via een paswoord en login en bevat voornamelijk de persoonlijke gegevens van het lid, alsook een historiek van zijn bestellingen. 

 

Artikel 3 – Verantwoordelijke voor verwerking en contact

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Onelab, handelsbenaming van SUNCODE BVBA, met maatschappelijk zetel te 1700 Dilbeek, Baron Robert de Vironlaan 144/202 , KBO nummer 0822.853.572 en BTW nummer BE 0822.853.572.

Indien gebruiker vragen of klachten heeft met betrekking tot de eerbiediging van het privacybeleid, of indien gebruiker de aanbevelingen of opmerkingen aan Onelab wenst toe te zenden om de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met Onelab op het hierboven staand vermeld adres. Onelab verzekert de gebruiker dat hij al het mogelijke zal doen om voortdurend de beveiliging en de veiligheid te verzekeren van de persoonlijke gegevens die gebruiker aan Onelab toevertrouwt. 

   

  Artikel 4 – Het beheer van gegevens

  Het is perfect mogelijk de pagina’s van de site van Onelab te surfen zonder zich te moeten registreren. Echter om toegang te krijgen tot alle diensten van Onelab, in het bijzonder het aankopen van onze aangeboden producten, dan moet de gebruiker zich registreren en bepaalde informatie meedelen, verplicht of facultatief. Het wordt duidelijk aangegeven welke informatie verplicht of vrij in te vullen is. Het online registratieformulier heeft tot doel Onelab op de hoogte te brengen van de coördinaten, gegevens, zoals vereist voor de lokalisatie, facturatie, levering, en ook nog andere persoonsgegevens. 

  Als de gebruiker ervoor kiest zijn persoonlijke gegevens aan Onelab bekend te maken, staat hij expliciet toe dat deze worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

  Onelab verzamelt noch verwerkt persoonlijke gegevens die de gebruiker niet vrijwillig hebt verstrekt.

   

  Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens

  Onelab kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan:

   

  • naam, e-mailadres, fysische contactgegevens, geboortedatum en in sommige gevallen (afhankelijk van de gebruikte dienst, en mits toestemming van de gebruiker) financiële gegevens, zoals creditcard- en bankrekeningnummers
  • transactie-informatie, gebaseerd op de activiteit van gebruiker op de site (zoals  kopen van objecten en inhoud die gebruiker genereert of die verband houdt met zijn account)
  • verzend- en factureringgegevens en andere informatie die gebruiker opgeeft om een object aan te kopen of te verzenden
  • gegevens in verband met de interactie van gebruiker met de website, diensten, inhoud en advertenties, alsook computer- en connectie-informatie, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites, advertentiegegevens, IP-adres en gebruikelijke webloggegevens
  • extra gegevens die Onelab aan gebruiker vraagt op te geven om de identiteit te verifiëren of indien er vermoedens zijn dat het beleid van de site overtreden wordt (Onelab kan bijvoorbeeld vragen om een identiteitsbewijs of een factuur toe te sturen om het adres te verifiëren, of om bijkomende vragen online te beantwoorden om de identiteit te verifiëren)
  • andere bijkomende informatie die gebruiker vrijwillig verstrekt

  Deze gegevens worden in geen enkel geval aan derde personen of organisaties doorgegeven zonder de specifieke toestemming van het betreffende gebruiker.

    

   Artikel 6 – Gebruiksdoeleinden

   Onelab verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden waarvan hij de gebruiker op de hoogte stelt wanneer hij gebruik wenst te maken van bepaalde diensten. 

   Daarnaast kan Onelab persoonlijke gegevens gebruiken om ten bate van de bezoekers en klanten de efficiëntie van de diensten na te gaan en te verbeteren.

   Onelab kan die gegevens gebruiken voor de interne statistieken of andere beheersdoeleinden, om de belangstelling van de klanten te peilen, en ook om het koopgedrag en de trends bij de klanten te bepalen en beter de ontwikkeling van de producten en de marketingstrategieën te kunnen vastleggen. Door zijn persoonlijke gegevens toe te zenden stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met deze aanwending. Onelab bewaart de persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is om deze doelstellingen te bereiken en dat conform de wettelijke en ethische bepalingen met betrekking tot de meldingsplicht en de bewaring van documenten. 

   De meeste van de diensten van Onelab vereisen geen enkele vorm van registraties, zodat de gebruiker de website en webshop kan bezoeken zonder te laten weten wie hij is. Sommige diensten vereisen echter wel registratie. Als de gebruiker zich bij Onelab registreert, kan hij bepaalde velden (waarvan sommige verplicht zijn en andere optioneel) invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Als gebruiker er in deze gevallen voor kiest gegevens achter te houden die Onelab hem gevraagd heeft, is het mogelijk dat de toegang tot bepaalde delen van de website niet gegarandeerd zijn en dat vragen mogelijks niet beantwoord kunnen worden.

   De persoonlijke gegevens komen van pas bij het beslechten van een geschil of probleem en om het naleven van de Algemene Gebruiksvoorwaarden af te dwingen. 

   Onelab gebruikt eventueel ook de e-mail- en postadressen om te factureren.

    

   Artikel 7 – Overdracht en verspreiding

   De persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om zich persoonlijk te identificeren worden door Onelab nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden die vreemd zijn aan Onelab. 

   In sommige gevallen echter kunnen de persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derden die handelen voor rekening van of namens Onelab voor verdere verwerking conform de doeleinden waarvoor ze werden verzameld (bijvoorbeeld leveranciers). Dit zal dan gebeuren mits voorafgaande mededeling aan gebruiker, die zich tegen zulke overdracht kan verzetten. 

   Toch kan Onelab gedwongen worden bepaalde persoonlijke gegevens vrij te geven aan juridische autoriteiten of aan derden door een wettelijke verplichting. 

   Wanneer voor om het even welke reden de verspreiding van persoonlijke gegevens aan derden nuttig of noodzakelijk is, garandeert Onelab dat deze derden hetzelfde beveiligingsniveau kunnen garanderen en eist Onelab een contractuele waarborg dat deze derden de persoonlijke gegevens slechts met het door gebruiker toegestane oogmerk zullen verwerken en dit met alle vereiste discretie en beveiliging.

     

    Artikel 8 – Persoonlijke gegevens: wijziging en inzage

    Onelab tracht ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker juist en volledig zijn. 
    De gebruiker heeft het recht zijn gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker zijn gegevens wijzigen via zijn account door zijn profiel te wijzigen of door Onelab te contacteren voor elke aanvraag tot het verwijderen of overdragen van zijn account.
    Het is eveneens mogelijk zijn inzagerecht uit te oefenen op het adres van de maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke voor het beheer (SUNCODE BVBA te 1700 Dilbeek, Baron Robert de Vironlaan 144/202 , KBO nummer 0822.853.572).

    De gebruiker heeft ook het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

    Onelab zal dan zo spoedig mogelijk op dit verzoek, zoals op alle andere vragen en verzoeken, antwoorden, zonder dat hem thans opgelegd kan worden om binnen een bepaalde termijn te antwoorden.

      

     Artikel 9 – Wachtwoord en veiligheid

     Onelab doet alles wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt om te verhinderen dat de persoonlijke gegevens van gebruiker geraadpleegd worden door derden die niet handelen voor rekening van of namens Onelab en er niet mee hebben ingestemd de persoonlijke gegevens van gebruiker met de nodige discretie en beveiliging te behandelen. 

     De toegang tot persoonlijke gegevens wordt beperkt tot de werknemers die ze moeten kennen en die opgeleid zijn in het naleven van strenge privacyvoorschriften bij de verwerking van de persoonlijke gegeven. 

     Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen die Onelab online inzamelt, gebruikt Onelab gegevensnetwerken die onder ander beschermd worden door wachtwoorden en door in de sector gangbare firewalls. Hoewel Onelab getracht heeft een website te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van de bezoekers waar is, wil Onelab de gebruiker er wel aan herinneren dat over het algemeen het internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. 

     Onelab draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch waarborgt de veiligheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers op het internet. 

     Elke handeling uitgevoerd met behulp van het wachtwoord en e-mailadres valt volledig onder de verantwoordelijkheid van gebruiker. Het is dus essentieel deze twee gegevens niet aan derden door te geven, aangezien de gebruiker op die wijze de controle verliest over zijn gegevens en gehouden kan worden door de verplichtingen in zijn naam.

       

      Artikel 10 – Spamming

      Onelab doet in geen geval aan “spamming”. “Spamming” kan men omschrijven als het ongevraagd, herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails, meestal van publicitaire aard, aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar heeft gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer Onelab echter van oordeel is dat een van zijn producten voor gebruiker van belang kan zijn, dan zal Onelab de gebruiker via e-mail daarvan op de hoogte stellen, waarbij aan gebruiker ook de keus gelaten wordt deze dienst te weigeren. 

       

      Artikel 11 – Persoonlijke gegevens en kinderen

      Uit respect voor de privésfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 jaar op de website van Onelab geen enkel persoonlijk gegevens te verstrekken. Onelab wil niet voorbedacht persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar verzamelen, noch wil het die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht mag uitoefenen. 

      De website bereikt een ruim publiek en is noch ontworpen, noch bedoeld om persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar te verzamelen. Bijgevolg worden de ouders verzocht wel toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze op het internet surfen.

        

       Artikel 12 – Mededeling en wijziging

       Onelab behoudt zich de mogelijkheid voor het huidige reglement te wijzigen in functie van opmerkingen en evolutie van de regels die toegepast worden op het verzamelen en verspreiden van gegevens. Elke wijziging aangebracht aan het huidige reglement zal van kracht worden na een termijn van dertig dagen nadat het online geplaatst werd en het verzenden van een e-mail aan die gebruikers die daarom specifiek gevraagd hebben.